Global asbestos awareness week dark

 Global Asbestos Awareness Week
(GAAW) Norge

Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO) dedikerer hvert år  1.-7. april til å øke bevisstheten om farene ved asbest,  for å forhindre eksponering av det kjente karsinogenet. Formålet med en slik kampanje er å utdanne folk om både risikoen for asbest og hvordan man bør håndtere den for å forhindre asbestrelaterte sykdommer. Mens lovende forskning fortsetter, er forebygging fortsatt den eneste kuren for asbestepidemien.

Asbest forårsaker ulike dødelige sykdommer, og det finnes ikke et  sikkert eksponeringsnivå. Gjennom det 20. århundre ble mineralet brukt i konstruksjon, i skipsbygging og innenfor bilindustrien. Uten et globalt forbud er asbest fortsatt lovlig og dødelig i nesten 70% av verden. Som sådan fortsetter det å drepe mer enn 200 000 mennesker globalt hvert år, men disse dødsfallene kan fullstendig forebygges. I år minner ADAO  om behovet for enhet i forebygging og utdanning med temaet «Asbest: Ett ord. En uke. En verden»

I denne sammenheng ønsker Asbestkompetanse AS å bidra i innsatsen for bevisstgjøring om asbest, og har derfor blitt en Partner for Prevention i ADAO. Med denne informasjonskampanjen ønsker vi å være en pådriver for å øke kunnskapen om problemområdet asbest, for å unngå så mye unødvendig eksponering som overhodet mulig. 

Hva er problemet med Asbest?

Problemet med asbest og asbestholdige materialer vil vi trekke med oss langt inn i det 21. århundre. Tidligere mengders bruk gir et stort behov for informasjon og kunnskap om sikker håndtering av asbest.  

I Norge anser vi asbest både som et helseproblem og et miljøproblem. Miljøproblemet er ofte et resultat av feil yrkesmessig håndtering av asbest. Med andre ord, miljøproblemet er en sekundær effekt der både arbeidstakere og privatpersoner kan bli utsatt for partikler frigjort fra ren asbest eller asbest innblandet i andre materialer. Før totalforbudet kom i 1985 var det tusenvis av forskjellige produkter som på et eller annet tidspunkt innehold asbest.

Listen over mulig eksponerte bransjer er lang og inneholder blant annet rørleggere, elektrikere, snekkere, rivningsarbeidere, fagarbeidere innen VVS, isolatører, teppeleggere og montører, taktekkere, vaktmestre, maskinister, vedlikeholdspersonale, og innsatspersonell som brann, politi og forsvars personell.

Så vel som barn, lærere, og kontoransatte ellers som jobber eller oppholder seg i bygg oppført før 1985. 

Det er anslått at mer enn 100 000 mennesker dør hvert år av sykdommer som skyldes asbestfibereksponering i yrkessammenheng alene. Yrkesproblemet rammer hovedsakelig dem som regelmessig kan bli eksponert for asbeststøv.

 

Hva er asbest?

Asbest er en samlebetegnelse for en gruppe fibrøse silikatmineraler som har krystallisert seg og dannet lange, tynne, bøyelige, varmebestandige og sterke fibrer. Disse fibrene har dekket et bredt omfang av bruksområder med sine unike egenskaper. Asbest har meget god varmebestandighet, og høy isoleringsevne, den fører ikke strøm, den skades ikke av vann, den har fungert både som en armering og som korrosjonsbeskyttelse og bruken av materialet som vi i dag kjenner som asbest, har vært kjent og brukt allerede 3000-4000 år f.v.t.

shutterstock 423717802 Large

Bildet viser asbestmineraler i sin naturlige form

Det var ved overgangen til 1900-tallet at asbest for alvor ble tatt i bruk i bygningsindustrien og fikk en voldsom utbredelse. I kjølvannet av den industrielle revolusjonen ble det et stort behov for varmebestandige materialer som kunne benyttes industrien. Bruken av millioner av tonn av asbest skapte en svær industri, selv om den samme industrien så tidlig som 1890-tallet, var klar over de tilknyttede helsekomplikasjoner. Asbest var og er ekstremt farlig, men til tross for dette fikk asbest utviklet seg til en av vår tids største folkehelserelaterte problemer som har ført til millioner av omkomne. Ikke bare i de industriene som har utvunnet og produsert asbestholdige produkter, og de som har montert og håndtert disse produktene, men for alle som kan komme i kontakt med det. Asbestose (lunge fibrose) og Mesotheliom (Lungehinnekreft), er to lungesykdommer direkte forårsaket av asbestfibereksponering, men andre sykdommer som Pleura plakk, KOLS, og andre krefttyper og sjeldne lungesykdommer kan forårsakes av asbest.

Enten asbesten opptrer i yrkessammenheng eller ses som et miljøproblem, må den håndteres forsvarlig. Dette krever kunnskap om asbest, og kjennskap til hvor man kan forvente å støte på det.

Ved de fleste tilfeller blir dessverre asbest ofte avdekket under annet arbeid enn asbestsanering. Når et vedlikeholds-, rehabiliterings- eller rivnings-arbeid pågår uten at man har tatt hensyn til hvilket materiale man bearbeider. Dette henger gjerne sammen med lite kunnskap om asbest generelt i samfunnet, og mangel på kartlegging fra byggherre og arbeidsgivers side. 

Risiko med asbest

Ren asbest eller asbest innblandet i andre materialer er i seg selv ikke farlig. Å ta i en uskadet eternitt plate utgjør altså ingen helserisiko. Det er asbestfiberstøvet som er farlig, og som betegnes som «the killing dust». Risikoen oppstår altså først når løse asbestfibrer opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige materialer innebære noe risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger under rivning eller annet vedlikeholdsarbeid. Risikoen er større med noen produkter typer enn andre. Asbest innblandet i sement og gummi produkter innebærer som regel mindre risiko, risikoen er større med halvharde plater som Asbestolux enn med harde plater som Eternitt og Internitt plater. Asbest brukt som isolasjonsmateriale rundt rør og kjeler samt asbest som er påsprøytet, hefter som regel dårligere til underlaget og kan derfor lettere avgi støv ved reparasjon og rivning. Før et rivearbeid skal utføres skal det foreligge en miljøkartlegging og en saneringsbeskrivelse, det er her asbesten i slike situasjoner skal avdekkes, og forhold legges til rette for sanering av asbesten.

Videoen er et utdrag fra nettkurset “Asbest kunnskap- og kjennskapskurs”. Alle rettigheter tilhører Asbestkompetanse AS.

Ved all annen ombygging eller vedlikeholdsarbeid i eldre bygg kan det oppstå situasjoner der du mistenker at bygget inneholder asbest. Er det fare for dannelse og spredning av asbeststøv, må du stanse arbeidet for å unngå helsefarlig eksponering av asbest. Dette skjer gjerne etter at arbeidet er påbegynt. Det er da fare for at noen allerede kan ha blitt eksponert for asbestfibre. Asbesteksponering av arbeidstakere, andre personer og tilstøtende lokaler må da begrenses mest mulig.

Årets GAAW bygger styrke og samarbeid mellom partnerne våre, og fokuserer på:

  • Globalt forbud mot gruvedrift, produksjon og bruk av alle seks asbestfibrene rundt om i verden.
  • Forebygging av eksponering for asbest.
  • Øke etterlevelse og håndhevelse av eksisterende lover og forskrifter.
  • Styrke internasjonale partnerskap for å beskytte folkehelsen.

Om du mistenker at du støter på asbest i ditt arbeid, er det viktig å varsle arbeidsgiver/byggherre, og sørge for at dette blir avklart av kompetent personell. Arbeidsgiveren må sikre at en virksomhet med kunnskap om asbest bistår med å kartlegge og risikovurdere situasjonen.

Om eksponeringen allerede har skjedd må arbeidsgiver/byggherre sørge for at alle berørte parter blir informert og at området blir sperret av, for så å kartlegge hvem som er blitt eksponert for asbest i slik grad at dette må følges opp med helseundersøkelse og registrering i asbestregister.

Ved tvil om det er asbest eller ikke, må byggherren sørge for at dette blir avklart av kompetent personell. Ved den minste tvil må det sendes inn prøver for analyser. Alternativt må videre planer for arbeidet fortsette som om det er asbest.

Sørg for å vite om du kan eksponeres for asbest i ditt arbeid.

 

 

Riving

FAKTA

Asbestsanering skal kun utføres av kyndig personell og av en virksomhet med tillatelse fra arbeidstilsynet.

Post 1 Small

FAKTA

Det stilles strenge krav til opplæring for å kunne fjerne, sanere eller på annen måte håndtere asbestholdige materialer.

Post 13 Small

FAKTA

Alle arbeidsgivere har  plikt til å kartlegge og risikovurdere om det forekommer asbestmateriale i egne bygg og i bygg der de er leietakere eller utfører et arbeid.

Post 9 Small
Logg inn
Logg inn for å få tilgang til dine kurs.
Glemt passord
Skriv inn din e-postadresse, så sender vi deg en lenke som lar deg resette passordet ditt